آیا تو رفتگی و قر شدن بدنه ی یخچال قابل تعمیر است؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در اکثر مواقع نخیر متاسفانه قابل تعمیر نیست

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸