امنیت شبکه چگونه تامین میشود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

۱- استفاده از نرم افزارهای محافظتی (مانند ضدویروس ها) و به روز نگه داشتن آنها ۲-استفاده از رمز عبور های مناسب ۳-خود داری از باز کردن نامه های دریافتی از منابع ناشناس(Junk mails & Spams)۴-محافظت از کامپیوتر ها در برابر نفوذ با استفاده از(Firewall)۵- قطع کردن اتصال به اینترنت در مواقع عدم استفاده ۶-خود داری از به اشتراک گذاشتن منابع کامپیوتر با افراد غریبه ۷- تهیه پشتیبان از داده های موجود بر روی کامپیوتر (Make a back up)۸-نصب به روز ترین Update های امنیتی۹-حصول اطمینان از آگاهی کاربران از نحوه برخورد با سیستم های آلوده ۱۰- بررسی منظم امنیت کامپیوتر

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸