علت ترک خوردن رنگ ساختمان چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

۱-اگر در زمان سفت کاری و کچ کاری ترک عمیقی در دیوار و یا سقف باقی مونده باشه رنگ ترک میخوره ۲-شست ساختمان میتونه باعث ترک رنگ بشه ۳-اگر خونه در معرض باد باشه و هوا از پشت ساختمان از لای آجرها وارد بشه باعث ترک رنگ میشه ۴-شیارهای که برای کشیدن خرطومی برق کشی در دیوارها ایجاد و بعدا روی اون پوشیده میشه و هوای مانده در داخل دیوار و خرطومی باعث ترک رنگ میشه ۵-قسمتهایی از خونه مثل پشت بخاری که در معرض حرارت و گرما هست هم امکان ترک خوردن رنگ وجود داره

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸