علت پوسته شدن رنگ پلاستیک چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

اگر زیر کار تمیز ویا خشک نباشد به صورتی که سطح کار مشکوک به نم زدگی باشد رنگ قدرت توان چسبندگی به سطح را نداشته و بعد از خشک شدن پوسته و از سقف جدا می شود ۲-به علت اجرای غیر اصولی و تهیه رنگ نامرغوب باعث پوسته پوسته شدن رنگ می شود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق