علت پوسته شدن رنگ پلاستیک چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

اگر زیر کار تمیز ویا خشک نباشد به صورتی که سطح کار مشکوک به نم زدگی باشد رنگ قدرت توان چسبندگی به سطح را نداشته و بعد از خشک شدن پوسته و از سقف جدا می شود ۲-به علت اجرای غیر اصولی و تهیه رنگ نامرغوب باعث پوسته پوسته شدن رنگ می شود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸