قبل از سمپاشی خانه چه کارهایی باید کرد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
محمد شاکری
کمتر از ۳ کار در سنجاق

باسلام ۱- حتی الامکان هیچ نوع مواد غذایی درباز در آشپزخونه جلوی دید نباشد. ۲- انواع حبوبات که در کابینت آشپزخانه نگهداری می شوند حتما در آنها بسته باشد. ۳- زیر کابینت های اشپزخونه جهت سم پاشی مفید خالی خالی باشد. ۴- در محیط سالن و نشمین خانه هر نوع لباس شخصی وجود نداشته باشد. ۵- زیر مبل ها خالی باشد. ۶- در صورت نگهداری انواع پرندگان و حیوانات خانگی حتما اطلاع دهند. ۷- در صورت نگهداری از مواد غذای از جمله برنج وغیره ..... در کمد دیواری ها حتما اطلاع دهند. ۸- در آخر جهت اثرگذاری خوب و بیشتر سمپاشی حداقل بیست و چهار ساعت در منزل نباشند.

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷