مواد غذایی در فیریزر به خوبی یخ نمیزنه دلیلش چیه؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بردوت پایین، کثیفی کندانسور، ضعف فن و چیدمان ناصحیح بسته های مواد غذایی داخل فریزر

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸