چرا قسمتهایی از اوپراتور کاملا یخ بسته و قسمتهای دیگری از آن کاملا خنک نمیشود ؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

چند دلیل می تواند داشته باشد از جمله کم بودن میزان گاز و یا دفراست ناقص و در مواقعی کثیفی کندانسور باعث می شود که گاز در اواپراتور شروع به خنک شدن کند

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸