چرا لوله های آب سر و صدا می‌کنند؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
3 کار در سنجاق

فشار آب باعث می شود این صدا ایجاد شود گاهی با بستن کش رو لوله ها بدون فشار محکم این ایراد رفع می شود.

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷