چرا یخچال ما بیش از اندازه سر و صدا میکند؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

یخچال چون یک ماشین دائم الکار است توصیه می شود سرویس دوره ای شود ولی در مواقعی صدای فن کندانسور، صدای برخورد لوله گپی یا بدنه و یا صدای کمپرسور می تواند ناهنجار باشد

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸