چه طور داخل کمد دیواری را قفسه بندی کنیم ؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

می توانید در دو صورت کمد دیواری را طبقه بندی کنید الف ) از تیکه چوب برای نگهداشتن طبقات استفاده نمایید ب ) یا به صورت سازه های آماده برای داخل کمد ها استفاده نمایید

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷