آب بندی کاشی کاری نانو چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

اب بندی کاشی با نانو به این صورت است که مواد ویا پودر بند کشی را با مواد نانو به نسبت مخلوط شود وبعد مورد مصرف قرار گیرد وبین ۱۰ دقیقه تا ۲۰ دقیقه زمان دارید تا از روی کاشی یا سرامیک تمیز شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸