برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

لقی کاشی ها رو چگونه برطرف کنیم ؟

1 پاسخ
شهاب توسعه سینا
شهاب توسعه سینا دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

برای برطرف کردن لقی کاشی ملاتهای قدیمی را برداشته وبا کاردک کاشی را از روی دیوار جدا کرده سپس با ملات سیمان کاشی ها رادوباره نصب میکنیم. اگر کاشی باچسب نصب شده باشد نیز باکارک کاشی رابرداشته و با چسب مخصوص کاشیها را دوباره نصب میکنیم.