پروسه ی نصب کاشی چقدر زمان میبرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

پروسه نصب کاشی در کل زمان زیادی نمیبرد و یک استادکار اگر قصد انجام کار را به روش دوغابی داشته باشد در هر ساعت بسته به فضای کار از 2 تا 10 متر از سطح را میتواند کاشی کاری کند و برای انجام کاشی کاری شیوه ی چسپی نیز 5تا10متر در ساعت قابل پوششدهی است.

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷