اجرت نصب کاشی و سرامیک بر چه معیاری محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

اجرت نصب کاشی در اکثر مواقع به صورت متر مربع و همچنین نوع نصببه شیوه ی دوغابی و چسبی محاسبه میگردد . ابعاد کار و ظرافت و حساسیت در نصب برخی انواع کاشی و سرامیک هم میتواند در محاسبه ی اجرت کار موثر واقع شود.

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷