برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

آیا کاشی کار باید خدمات و کار خود را ضمانت کند؟

1 پاسخ
شهاب توسعه سینا
شهاب توسعه سینا دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

بایدی برای تضمین کار وجود ندارد این مسئله توافقی است که بین مشتری و کاشی کار صورت میگیرد البته برخی از افراد و شرکت های معتبر این گونه ضمانت هارا به مشتری میدهند .