آیا کاشی کار باید خدمات و کار خود را ضمانت کند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بایدی برای تضمین کار وجود ندارد این مسئله توافقی است که بین مشتری و کاشی کار صورت میگیرد البته برخی از افراد و شرکت های معتبر این گونه ضمانت هارا به مشتری میدهند .

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷