آیا این موضوع حقیقت دارد که سم پاشی با مواد اشتباه باعث مقاوم تر شدن حشرات موذی میشود؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

استفاده مدام از اسپری ها و سموم غیر تخصصی نتنها حشرات را نمیکشد حتی باعث مقاومت مانند واکس شده و کنترل آنها سخت میشود

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸