آیا با یکبار سمپاشی تمام سوسک از بین می روند یا نیاز به چند دوره سمپاشی است ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

معمولا سوسک ها با یکبار استفاده اصولی وصحیح از ترکیبات مناسب ریشه کنی سوسک ها از بین می روند.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸