آیا با یکبار سمپاشی تمام سوسک از بین می روند یا نیاز به چند دوره سمپاشی است ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

معمولا سوسک ها با یکبار استفاده اصولی وصحیح از ترکیبات مناسب ریشه کنی سوسک ها از بین می روند.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق