آیا برای مبارزه با سوسک سم بدون بو هم وجود داره؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای مبارزه با سوسک های ریز ترکیبات کاملا بدون بو و ضرری وجود دارد که اثرگزاری بسیارخوبی دارد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸