آیا تعمیروسایل چوبی قدیمی به صرفه است؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
91 کار در سنجاق

اگر چوب مرغوب باشد بله ولی اگر نه چوب های متفرقه باشد ارزش هزینه کردن ان را ندارد . و با یک محاسبه سر انگشتی میتوانید جنس دست اول آن را تهیه فرمایید

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق