آیا تعمیروسایل چوبی قدیمی به صرفه است؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
86 کار در سنجاق

اگر چوب مرغوب باشد بله ولی اگر نه چوب های متفرقه باشد ارزش هزینه کردن ان را ندارد . و با یک محاسبه سر انگشتی میتوانید جنس دست اول آن را تهیه فرمایید

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
sanjagh round logo

برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دریافت اپلیکیشن