آیا سمپاشی برای گل گیاه های توی خونه ضرر داره؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

معمولا سموم استاندارد برای گل و گیاهان ضرر ندارن اما برای اطمینان یا می توان روی آنها رو پوشاند ویا از خانه خارج کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸