آیا سمپاشی میتواند باعث مسمومیت شود؟ برای گروه سنی آسیب پذیر چطور؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

بله ممکن است از این رو بعد از سمپاشی بهتر است منزل را حداقل ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت (بسته به نظر کارشناس شرکت سمپاشی ) تخلیه شود. مخصوص محل زندگی نوزادان و سالمندان و یا افراد بیمار

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸