آیا مصرف برق در آسانسور های مختلف متفاوت است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بعله مصرف برق در انواع مختلف آسانسور متفاوته در آسانسورهایی که تابلو کنترل اونها از نوع ۳vf هست مصرف برق کمتره به نسبت آسانسورهای دوسرعته

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸