هزینه ی نصب آسانسور با توجه به چه نکاتی محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه نصب به تعداد طبقات نوع سیستم تعلیق و نوع کششی یا هیدرولیک بودن نوع دربهای استفاده شده و داشتن تزئینات اضافی بستگی داره که تو هر منطقه آب و هوائی با توجه به نوع کار مختلفه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸