در چه شرایطی تعمیر بی فایده است و تعویض آسانسور الزامی است؟

0 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸