آیا نصب کاشی چسبی در جایی که حرارت گاز وجود دارد در آشپزخانه مشکل ساز نمیشود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

در آشپزخانه که حرارت مستقیم روی کاشی نیست تا جایی که تجربه کاری داریم تا حالا مشکلی پیش نیومده

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸