آیا کنه ناقل بیماریه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

بله کنه میتونه ناقل بیماری تب کنگو باشد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق