از کجا بفهمبم کولر گازی گاز ندارد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

در صورتی که فن پنل کار کنه و فن و کمپرسور یونیت خارجی هم کار کنه ولی سرمایش نداشته باشه کولر یا گاز ندارد یا کمپرسور و سیکل دچار مشکل شده است

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸