چرا از کولر گازی آب می ریزد؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

۱ شیب نداشتن دستگاه ۲ مسدود بودن شلنگ درین ۳ کمبود گاز دستگاه ۴ عایق نبودن لوله ها

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸