چرا کولر گازی صدای غژغژ میده؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

علل مختلفی داره باید بیشتر بررسی بشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸