امکان سفید کردن وسایل چوبی هست؟ خوب در میاد؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

بله امکان دارد باز هم میگویم بستگی به انتخاب نجار و رنگ کار شما دارد و در ضمن از هر چیز ارزانی توقع کار آمدی که یک جنس خوب و مرغوب را دارد را نداشته باشید

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷