اگر بعد از سمپاشی سوسک باز هم سوسک دیدیم چیکار کنیم

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

اگربعد ازسمپاشی و انجام راهکارهای بهسازی محیط و طی دوره اثرگزاری سموم بازهم سوسک مشاهده شد باید طبق ضمانت نامه با شرکتی که اقدام به سمپاشی کرده تماس واعلام رسیدگی کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸