اگر بعد از سمپاشی سوسک باز هم سوسک دیدیم چیکار کنیم

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

اگربعد ازسمپاشی و انجام راهکارهای بهسازی محیط و طی دوره اثرگزاری سموم بازهم سوسک مشاهده شد باید طبق ضمانت نامه با شرکتی که اقدام به سمپاشی کرده تماس واعلام رسیدگی کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق