اگر بعد از سمپاشی گاز را روشن کنیم خطرناک است؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

اگر بعد از سمپاشی حرارت محل افزایش یابد سموم به بخار تبدیل شده و قدرت کشندگی ان افزایش میابد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸