اگر پیمانکار در پایان کار تقاضای دستمزد بیشتز از قرارداد اولیه کرد چه کار باید بکنیم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

طبق قرار داد ۱۰ درصد تلرانس در نظر گرفته میشود

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق