دلیل موندن پودر در مخزن بعد از اتمام شستشو چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
18 کار در سنجاق

گرفتگی نازلهای جا پودری اشتباه ریختن پودر در قسمت شستو شوی مقدماتی

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸