تسویه حساب بازسازی در پایان کار انجام می شه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

تسویه حساب هم در ۳ نوبت انجام میشود ۱ قبل از شروع کار ۳۰ درصد ۲ نیمه کار ۴۰ درصد ۳ انتهای کار بعد از تحویل۳۰ درص باقی

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸