برای بازسازی ساختمان چه مجوزهایی باید بگیریم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

مجوز بازسازی از ناحیه شهرداری مربوطه که نیاز به پرداخت عوارض و مالیات ملک مربوطه است و هیچ هزینهی دیگری ندارد و در ان شرح کارهای بازسازی میباشد و زمان انجام ان که بین ۱ تا ۲ ماه است

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق