لوله کشی گاز در بازسازی خونه باید دوباره انجام شود؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
18 کار در سنجاق

لوله کشی گاز اگر فرسوده باشد باید تعویض شود اگر کارفرما تصمیم به تفکیک گاز از اپارتمان داشته باشد باید طبق استاندارد اداره گاز مجداد اجرا شود

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸