اگه بخوایم کاشی آشپزخونه رو عوض کنیم هزینه کاشی کاری با مستاجره یا صاحبخونه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه هر نوع کاشیکاری به عهده صاحب خانه میباشد مگر در صورتی که در قرارداد اجاره ذکر شده باشد که تعمیرات به عهده مستاجر میباشد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸