ایا سم های پودری سوسک های ریز را از بین میبرند؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

سموم عمومی پودری موجود در بازار که سوپر مارکت ها و... به هیچ وجه سوسک های ریز را از بین نمیبرند.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸