ایا نفتالین باعث از بین رفتن ساس میشود؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

خیر نفتالین به هیچ وجه باعث از بین رفتن ساس نمیشود... نکته (دمای زندگی ساس ۲۰- الی ۶۰ درجه سانتی گراد میباشد ... اگر محل آلوده به ساس را از ای دما بالا یا پایین بیاوریم به مدت ۱ ساعت محل پاکسازی میشود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸