ایا کاشی چسبی برای حمام و دستشویی هم مناسب است؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

بله کاشی چسبی هم میشه در حمام و دستشویی استفاده کرد ومیتوان آنرا شستشو داد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸