برای نصب کولر گازی چه لوازمی باید همراه کولر تو بسته بندی باشد؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

۵متر لوله مسی همراه با کابل و عایق می باشد .لوله اضافه و خریدن پایه زمینی یا دیواری به عهده مشتری می باشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸