برای کاشی کاری ساده هم باید نصاب کاشی سرامیک بگیریم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای هر نوع کاشیکاری باید نصاب خودش باشد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸