برای کاشی کاری چسب کاشی بهتره یا سیمان؟ ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای کاشیکاری با چسب ویا ملات سیمان کاملا بستگی به جای نصب دارد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق