برای کاشی کاری چسب کاشی بهتره یا سیمان؟ ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای کاشیکاری با چسب ویا ملات سیمان کاملا بستگی به جای نصب دارد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸