برچسب کاشی رو چجوری باید بکنیم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

برای از بین بردن برچسب از روی کاشی با یک وسیله نوک تیز به ارامی روی ان چندخط ایجاد کرده و محلول سرکه سفید و جوش شیرین روی ان ریخته ،پس از ۱۵ الی ۳۰دقیقه با کاردک برچسب کاشی را از بین میبریم

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸