بندکشی کاشی کاری شکسته رو چجوری میشه تعمیر کرد

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بند کشی کاشی شکسته باید اول جای بند تا حد ممکن خالی شود وبعد با پودر بند کشی همرنگ بند کشی شود ولی اگر با دستگاه بند کشی انجام شود تمیز تر در میاید

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸