بهترین درجه برای کولر گازی چند درجه است؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

با توجه به دمای محیط داخلی و بیرونی ۲۴ استاندارد می باشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸