بهترین زمان سمپاشی چه فصل یا فصل هایی هستند؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

تمامی فصول سال میتوان عملیات سمپاشی را انجام داد ولی بهتیرین فصول بهار و پاییز میباشد که بهترین دما برای تولید مثل و تخم گذاری حشرات میباشد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸