به طور معمول برای سمپاشی بایستی چند روز خانه را تخلیه کرد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

بعد از سمپاشی بهتر است منزل را حداقل ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت (بسته به نظر کارشناس شرکت سمپاشی ) تخلیه شود. مخصوص محل زندگی نوزادان و سالمندان و یا افراد بیمار

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸