ترکیدگی لوله ی آب را چگونه تشخیص دهیم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف. از روی لکه های روی دیوار یا سرامیک ب. دستگاه نشت یابی الکترونیکی

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸