ترکیدگی لوله ی آب را چگونه تشخیص دهیم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف. از روی لکه های روی دیوار یا سرامیک ب. دستگاه نشت یابی الکترونیکی

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق